YHS_0946

Maarten Schoon en Michael Krul: ‘We leggen de lat hoger en maken onze ambities nog concreter’

De professionele cultuur binnen OPOZ groeit en Maarten Schoon en Michael Krul zien hoe de scholen ‘het elke dag een beetje beter doen’. Daarover praten ze op basis van gelijkwaardigheid met de directies. En, zo vinden ze, de lat moet hoger en de ambities kunnen scherper. Maarten: ‘We moeten ons allemaal continu afvragen of we tevreden zijn met de resultatendie boeken.’

Samen in ontwikkeling zijn, is een proces dat tijd kost. Toen Maarten en Michael aantraden als bestuurders van OPOZ, wisten ze dat er veel op de scholen zou afkomen. Want vanaf het begin legden ze nadrukkelijk meer verantwoordelijkheid bij de directies neer. Ook het OPOZ-brede beleid wordt gezamenlijk ontwikkeld. Maarten: ‘We zijn nu twee jaar onderweg met de ambities uit ons Koersplan 2020 -2024 en we willen de lat hoger leggen en de ambities concreter maken. We zijn bezig met een herijking van het Koersplan die medio 2022 moet zijn afgerond. Dat betekent dat we de koers die in 2020 is uitgezet, evalueren, bijstellen en aanscherpen.’

Met elkaar beleid ontwikkelen

De negentien OPOZ-scholen hebben de afgelopen maanden flinke stappen gezet. ‘We hebben een managementoverleg waarin het voorzitterschap rouleert en er is een agendacommissie opgericht om de agenda daarvoor te maken’, vertelt Michael. ‘Ook zien we dat de cultuur binnen OPOZ verandert en dat de directies steeds meer initiatieven nemen. En in deze editie lees je onder meer verhalen over expertgroepen die met elkaar beleid ontwikkelen voor onderwerpen zoals onderwijskwaliteit, het NPO-traject en een nieuwe gesprekkencyclus.’

Hoge verwachtingen

OPOZ is dus op de goede weg en halverwege het Koersplan is het een goed moment om de balans op te maken. ‘We evalueren en reflecteren en we komen tot de conclusie dat het scherper moet’, zegt Michael. ‘De ambities in het Koersplan en de daarvan afgeleide schoolplannen kunnen nog ambitieuzer. Want als je hoge verwachtingen stelt, kun je boven de deugdelijkheidseisen van de Onderwijsinspectie uitstijgen. Daarom is een herijking nodig.’

Een perspectief schetsen

‘Wat we onder een professionele cultuur verstaan, is nu nog vrij algemeen beschreven, vooral op basis van wat we begin 2020 zagen. Inmiddels kunnen we een concreter perspectief schetsen van hoe we dat voor ons zien. Denk aan een opendeurenbeleid, samen in ontwikkeling en collega’s die elkaar bezoeken en samen lessen ontwikkelen. Dit zijn onderwerpen waar we iedereen bij betrekken en die uiteindelijk moeten leiden tot meer ambitieuze en concretere schoolplannen.’

Gesprekken met kinderen

Een andere wens is meer aandacht voor burgerschapsonderwijs. Maarten: ‘Wat willen we kinderen bijbrengen en welke beginselen horen daarbij? Daar zijn al idee n over, maar die zijn nog in ontwikkeling. En we blijven natuurlijk feedback ophalen bij de scholen.’ Dat gebeurt via werkoverleggen op de scholen, maar ook in gesprekken met ouders en kinderen tijdens schoolbezoeken. Door de coronamaatregelen gebeurde dat minder vaak dan gewenst. ‘We zijn oprecht nieuwsgierig en de gesprekken met de kinderen zijn het leukst’, zegt Maarten. ‘Zij zijn heel goed in staat om te vertellen wat ze leuk en minder leuk vinden, waarom een school in hun ogen goed is en wat ze verwachten van een goede juf of meester.’

YHS_1240
Terug naar artikelen