YHS_0001

Masterplan Huisvesting PO: een duurzame samenwerking

Met de ondertekening van een bestuurlijke overeenkomst hebben Unicoz en OPOZ hun langetermijnvisie en afspraken over huisvesting vastgelegd. En dat is nodig, want Zoetermeer is de komende twintig jaar volop in ontwikkeling. Huisvestingsdeskundigen Pim Commandeur (OPOZ) en Martijn Geerts (Unicoz) zien samenwerking op dit vlak als een duurzame win-winsituatie.

Goede schoolgebouwen zijn een basisvoorwaarde om goed en passend onderwijs te kunnen verzorgen voor alle Zoetermeerse basisschoolkinderen. Op het gebied van huisvesting staan beide stichtingen dan ook voor precies dezelfde kansen en uitdagingen. Denk naast lokale ook aan landelijke problemen als het lerarentekort, de materiële (onder)financiering van het onderwijs en de scherpe stijging van de bouwkosten. Martijn: ‘Omdat we als stichtingen samen verantwoordelijk zijn voor 95% van de basisscholen werken we samen om in de hele stad Zoetermeer het volledige onderwijsveld duurzaam te huisvesten.’

Schakelen op hetzelfde niveau

Samenwerken op huisvestingsgebied is plannen maken voor de lange termijn, terwijl ‘de winkel open is’. Er moeten voortdurend afspraken worden gemaakt met de gemeente. Zo is op 31 oktober jl. de Kadernotitie Onderwijshuisvesting in de gemeenteraad besproken. Pim, Martijn en vertegenwoordigers van de andere PO- besturen, de gemeente en de kinderopvang trokken samen heel intensief op om deze notitie goed op papier te krijgen. Ook het vele onderhoud en bijvoorbeeld de recente ventilatie-eisen vragen veel aandacht. Martijn: ‘Het bestuur maakt de strategische keuzes en wij gaan daarmee aan de slag. Het is heel prettig om te werken met iemand die daar ook veel verstand van heeft. We schakelen op hetzelfde niveau en vinden elkaar heel makkelijk op de inhoud.’ Pim: ‘We kunnen ons breder oriënteren als we elkaar op de hoogte houden. Er komt nu en in de toekomst zoveel op ons af, dat het goed en belangrijk is om kennis te blijven delen.’

Doorkijk naar 2040

In de komende decennia zal de gemeente Zoetermeer grote ontwikkelingen doormaken als antwoord op demografische, maatschappelijke, stedelijke en technologische ontwikkelingen. Zo wil de stad de komende tien à vijftien jaar tienduizend woningen bouwen. De besturen houden hier rekening mee, want er komen zeer waarschijnlijk ook nieuwe scholen bij. Daarnaast heeft de stad te maken met New Town-problematiek. ‘In de jaren zeventig en tachtig is Zoetermeer enorm gegroeid’, aldus Pim. ‘Nu moet er flink worden geïnvesteerd in herontwikkeling naar schoolgebouwen die gezond en duurzaam zijn. Het gaat om een integrale aanpak om leerlingen op de juiste plek te bedienen met de juiste voorzieningen. Veel schoolgebouwen van toen voldoen niet meer aan de huidige eisen. We hebben als OPOZ en Unicoz een stevige technologische en ecologische inhaalslag te maken.’

YHS_9562

Scholen in de wijk

Het Masterplan Huisvesting PO is door OPOZ en Unicoz vanuit een gedeelde visie opgesteld als strategisch plan tot 2040. Beide besturen hebben daarin onder andere afgesproken dat scholen een belangrijke functie in de wijk moeten hebben. Martijn: ‘Je ziet dat de herontwikkeling vraagstukken met zich meebrengt waar je ook als onderwijs onderdeel van uitmaakt. Onze gebouwen met een wijkfunctie moeten er in omvang ook op ingericht zijn om die rol in de wijk goed te kunnen spelen. Dat betekent ook dat je het gebouw deelt met bijvoorbeeld de kinderopvang. Samen met de gemeente kijken we welke rol de school kan hebben in de wijk.’

Fasering

Het masterplan sluit als integraal huisvestingsplan aan op de bouwopgave 2040 van de gemeente Zoetermeer. ‘Het biedt een doorkijk op de lange termijn, die elke vier jaar bij elk nieuw collegeprogramma wordt herijkt’, vertelt Pim. ‘Ook zullen de bouwplannen voldoen aan de eisen van de klimaatdeal voor 2050. Op basis van de leeftijd en kwaliteit van bestaande gebouwen kijken we ook wanneer een investering in een schoolgebouw verantwoord is.’ Martijn: ‘Bouwen is erg duur. De gemeente gaat over de meters en de euro’s en wij denken daarin mee. Wij kunnen de beperkte middelen die we vanuit het Rijk krijgen voor onderwijshuisvesting wél zo efficiënt mogelijk inzetten. Wat binnen die muren gebeurt, is aan onze bestuurders, directeuren, teams en collega’s van onderwijskwaliteit.’ Het gezamenlijke belang is om het allerbeste onderwijs te bieden aan de kinderen van Zoetermeer en personeel een goede werkplek te geven. ‘We gaan nu met één verhaal naar de gemeente, een van onze belangrijkste gesprekspartners hierin’, concludeert Pim.

Terug naar artikelen