IMG_7420

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en handelen van het College van Bestuur en fungeert als adviseur en klankbord van het bestuur.

Organogram

OPOZ organogram aug22

RvT-Leden

De volgende leden zitten in de Raad van Toezicht:

  • M. Oskam (voorzitter)
  • F. Deug (lid)
  • C. Walther (lid)
  • M. Bosman (lid)
  • Ö. Gölpinar (lid)

Toezichtkader

De taakverdeling tussen het College van Bestuur en de Raad van Toezicht is vastgelegd in de statuten van Stichting OPOZ. De wijze, waarop de Raad van Toezicht het toezicht uitvoert, is vastgelegd in het toezichtkader van de RvT.

Bestuursverslag

Jaarlijks legt het bestuur in het bestuursverslag verantwoording af over het uitgevoerde inhoudelijke en financiële beleid. Ook het verslag van de Raad van Toezicht maakt daar onderdeel van uit.

De Raad van Toezicht is bereikbaar via het emailadres: rvt@opoz.nl