ELVE.nl__OPOZ_IKC_de_Piramide_003

GMR

Naast de medezeggenschapsraden (MR) van de scholen kent OPOZ ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zijn onze 19 scholen vertegenwoordigd, afwisselend door een afgevaardigde uit de ouder- of de personeelsgeleding.

De GMR overlegt regelmatig met het College van Bestuur over schooloverstijgende beleidsthema’s zoals onderwijs, personeelszaken, financiën en bedrijfsvoering. Hierbij maakt de GMR gebruik van het wettelijk advies- of instemmingsrecht en de initiatiefbevoegdheid. Passend Onderwijs is ook een vast onderdeel van de overleggen tussen GMR en CvB. Daarnaast overlegt de GMR twee keer per jaar met de Raad van Toezicht.

Contact met de GMR

De GMR is bereikbaar via het emailadres: GMR@opoz.nl

Verslagen GMR-vergaderingen 2023